Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Потребител

Тук можете по всяко време да промените потребителските си данни и парола.

ВПИСВАНЕ

Ако сте вече регистриран, моля въведете вашия имейл адрес и парола и натиснете вписване.

Забравили сте си паролата?
 

Все още нямате регистрация? Изберете сега Регистриране.

AKSHeaderItemTypeRegister

AKSHeaderItemTypeForgottenPW

AKSHeaderItemTypeChangePW

Търсене

Избор на език

Страна

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Информация за администратора на лични данни:

АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД
България
град София 1618, район Витоша

Булевард „Околовръстен път" №3, ет. 2
Телефон: + 359-2-817 19 20
Телефакс: + 359-2-817 19 30
електронна поща: office@alukoenigstahl.bg

Интернетстраница: www.alukoenigstahl.bg

ЕИК: 831281126

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

Ние Ви поздравяваме за избора Ви да посетите нашата страница в интернет и оценяваме Вашия интерес към нашата фирма и нашите продукти. Уебсайтът www.alukoenigstahl.bg ("Уебсайтът") може да бъде използван при определени условия, предмет на настоящата Политика. Тези условия се отнасят до взаимоотношенията между съответния потребител и АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД като дружеството, управляващо този Уебсайт, и се считат за задължителни, когато се осъществява достъп до Уебсайта, като за нас приложимостта на тези условия е част и от желанието ни Вие да се чувствате сигурни по отношение на защитата на Вашите лични данни. Ако специални условия, приложими за отделни потребители на този Уебсайт, се различават от посочените в тази Политика условия за използване, то това ще бъде изрично посочено в съответната страница на Уебсайта. В такива единични случаи се прилагат и специалните условия за използване. По-долу Вие ще получите важна информация относно използването на нашия Уебсайт.

Този Уебсайт се поддържа в съответствие с най-добрите практики, свързани с прилагане на грижа на добрия търговец, надеждност и достъпност. Въпреки това, ние не гарантираме, че предоставяната на Уебсайта информация е без грешки, актуална или пълна. Потребителят използва Интернет на своя собствена отговорност. По-специално, АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД не носи отговорност за неизправност на интернет мрежата поради технически обстоятелства, нито за самия достъп до интернет мрежата. Освен това, ние не носим отговорност за предлаганите чрез този Уебсайт и непрекъснато достъпни за потребителя услуги, за това желаните свързвания да бъдат осъществявани безпроблемно. Въпреки това ние се отнасяме изключително сериозно към защитата на Вашите лични данни. Лични данни са всички данни, които се отнасят до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, като име, адрес и имейл адрес. Когато посещавате нашия Уебсайт, събираме определени лични данни, които обработваме в съответствие с приложимите разпоредби за защита на неприкосновеността на личните данни.

Ние имаме право да променяме съдържанието на Уебсайта по всяко време и без отправено предизвестие, особено по отношение на предлаганите от нас продукти и по отношение на техническа информация. В тази връзка не носим отговорност, ако дадена информация, поместена на този Уебсайт, след време стане неактуална или остаряла. В допълнение, АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, произтичащи по някакъв начин от използването на данни и информация, които са взети и използвани от този Уебсайт.

Чрез използването на този Уебсайт Вие потвърждавате валидността и приложимостта на настоящите Общи условия за използването на Уебсайта. В случай че не приемете тези условия, ние любезно Ви приканваме да не използвате този Уебсайт. Ако някое от Вашите корпоративни общи условия е в противоречие с настоящите условия, тези Ваши общи условия следва да не се считат за съгласувани и следователно се считат за неприложими.

С настоящото ние Ви разрешаваме да посещавате нашия Уебсайт и да изтегляте части от него, т.е. поместена на него информация, при условие че защитавате и не нарушавате нашите права, особено права, произтичащи от законодателството, регламентиращо авторското право и сродните му права. Това означава, че нямате право да променяте по какъвто и да било начин, да предавате на трети страни или да предоставяте на трети лица права върху този Уебсайт или части от него, било то онлайн или офлайн след извършено изтегляне. Всякакво неправилно използване на този Уебсайт би могло да представлява нарушение на законодателството, регламентиращо сферата на авторското право, правата върху търговски марки и интелектуална собственост, защита от нелоялна конкуренция или други. В случай на каквото и да било такова нарушение ние имаме правото да Ви откажем по-нататъшен достъп до нашия Уебсайт, да поискаме по съдебен или административен ред изземване и унищожаване на всички данни, получени посредством нашия Уебсайт, както и да предявим иск за обезщетение за всякакви вреди, възникнали в резултат на подобно неправомерно използване.

Всяко едно ползване на Уебсайта в неговата цялост или на части от него, в това число текстове, части от текстове, изображения, видеоклипове и/или аудио данни, както и всяко едно действие, бездействие или допусната небрежност във връзка с използването на Уебсайта, се подчиняват изключително на българското законодателство. Ако Вие не сте потребител и Законът за защита на потребителите не посочва друго, то съдът, където се намира седалището на нашето дружество, ще се счита за компетентен за разрешаването на всички и всякакви правни спорове, произтичащи от използването на този Уебсайт.

АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД си запазва правото периодично да променя настоящите условия за използване на Уебсайта и да ги привежда в съответствие с всякакъв нов технологичен и законодателен напредък и развитие. В случай че някоя от разпоредбите на настоящата Политика стане невалидна по някаква причина, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. Подобна разпоредба, която най-близо съответства на търговската цел и идеята на невалидната разпоредба, следва да замени последната. Същото се прилага и в случай на допуснат пропуск в тези Общи условия за ползване на Уебсайта.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА

1. ОБЩО

Това Уведомление за поверителност посочва информацията, която е предоставена или събрана и съхранявана при използването на Уебсайта на дружествата от ALUKÖNIGSTAHL Group (наричана по-долу "AKS" или "ние") и как AKS впоследствие защитава тези данни. Това Уведомление за поверителност важи за уебсайтове и услуги, притежавани и управлявани от AKS или от наше име и по наше възлагане. Ние не  можем да контролираме линковете (връзките с други интернет страници), произтичащи от нашите услуги, предлагани чрез уебсайтовете ни. Въпреки това за нас защитата на личните данни е от съществено значение. Обработката на данни се извършва въз основа на и в съответствие с императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни и пряко приложимото законодателство на Европейския съюз.

 

2. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато използвате Уебсайта ни само за информационни цели, без да се регистрирате и не ни предоставяте информация по друг начин, ние обработваме само личните данни, които браузърът Ви предава на нашия сървър. Когато посещавате нашия Уебсайт, сървърите регистрират информация, която Вашият браузър автоматично изпраща всеки път, когато посещавате уебсайт. Тези записи могат да включват информация за заявката ви за търсене в интернет търсачка, уеб адреса, IP адреса, използвания браузър, езика на браузъра, часа и датата на заявката и една или повече "бисквитки", които идентифицират еднозначно Вашия браузър. Данните, които сте предоставили по време на регистрацията или които са автоматично регистрирани, ще бъдат предавани на трети лица без Вашето съгласие, единствено в случай че сме законово задължени или за подобно предоставяне има определено съдебно разпореждане или разпореждане, издадено от друг държавен орган, което е насочено към нас и има задължителен характер, или ако разкриването е необходимо за съдебно или наказателно преследване в случай на атаки срещу нашата интернет инфраструктура. Данните няма да бъдат предавани за други нетърговски или търговски цели. Предадените данни могат да се използват от трети лица – доставчици на услуги изключително и само за целта, за която ние сме им ги предали.

Отделно от горното, чрез поместената на нашия Уебсайт форма за контакт Вие можете да задавате въпроси за нашите продукти и услуги, да изказвате мнение или препоръки и т.н., като ни предоставите определена информация. Използването на формата за контакт е изцяло доброволно. Когато се свържете с нас по електронната поща, запазваме информацията, която ни предоставяте (например имейл адреса, вероятно името и телефонния номер), за да можем да отговорим на въпросите/ запитването Ви. Запазваме информацията, която ни предоставяте самостоятелно чрез тези информационни канали, с цел осъществяване на контакт, за да можем да комуникираме с Вас (правното основание за това е член 6, алинея 1, буква е) от GDPR).

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ"

Нашият Уебсайт използва „бисквитки" на няколко места. Те служат, за да направят Уебсайта ни по-лесен за навигиране от страна на посетителите и по-ефективен за тях и за нас. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват от браузъра на Вашия компютър. Данните се събират и съхраняват изключително в анонимна или псевдонимна форма, като не позволяват да се правят каквито и да било изводи за Вас и Вашата идентичност. Повечето от "бисквитките", които използваме, са така наречените „бисквитки за сесии", които се изтриват в момента, в който приключите сесията на браузъра си. Бисквитките не вредят на компютъра Ви и не съдържат вируси.

 

Зададени са следните „бисквитки" (експлоатационен срок на една сесия):

 • PHPSESSID (период на валидност до края на сесията)

  А когато използвате Google Analytics, допълнително и следните видове:
 •  _ga (2 години)
 • _gid (24 часа)
 • _gat (1 минута)
 • AMP_TOKEN (от 30 секунди до една година)
 •  _gac_ * (90 дни)
 •  __utma (2 години от последната актуализация)
 • __utmt (10 минути)
 • __utmb (30 минути от последната актуализация)
 •  __utmz (6 месеца от последната актуализация)
 • __utmc: (период на валидност до края на сесията)
 • __utmv: (2 години от последната актуализация)

   
  4. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
  Ние използваме технически и организационни мерки за сигурност с цел осигуряване на необходимата защита на обработвани от наша страна данни за Вас, от тяхното случайно или злоумишлено манипулиране, загуба, унищожаване и достъпване от неоторизирани лица. Процедурите, които прилагаме с цел гарантиране на сигурност и защита на личните данни, постоянно подлежат на подобрения в съответствие с развитието на нови технологии. Въпреки това молим да имате предвид, че в сегашното динамично онлайн пространство и технологични възможности не можем да гарантираме с категоричност защитата на данните от тяхното прихващане, неправомерно използване, злоупотреба или промяна, или от случайното им разкриване, или достъпване, или от неразрешени действия от трети страни.
   
  5. ЛИНКОВЕ (ВРЪЗКИ) КЪМ ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ
  Нашият Уебсайт може да съдържа линкове към други доставчици и към нашите предложения чрез социалните медии (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Google+). Това Уведомление за поверителност и относно осигуряваната защита на данните и поместените в него изявления се отнасят само за уебсайтове и услуги, които ни принадлежат и които се управляват от нас или от трети страни по наше възлагане. Ние нямаме влияние върху линковете, произтичащи от нашите услуги и не носим отговорност за спазването на нормативната уредба в сферата на защита на личните данни от страна на тези доставчици или на операторите на социалните медийни платформи.
   
  6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УЕБ АНАЛИЗ
  Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашия Уебсайт, за да го разработваме и направим по-достъпен, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.
  Този Уебсайт използва Google Аnalytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (по-надолу наричано „Гугъл"). Това използване включва режим на работа в "Universal Analytics". Това дава възможност за прихващане на данни, сесии и взаимодействия между множество устройства към псевдонимизиран потребителски идентификатор, като по този начин се анализират дейностите на потребителите на различни устройства. Google Аnalytics използва така наречените "бисквитки", които са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на начина, по който използвате уебсайта. По правило данните, генерирани от "бисквитките", свързани с използването на този Уебсайт, ще бъдат препратени до сървър на Гугъл в САЩ и ще бъдат съхранявани там. Въпреки това, в случай че е активирана анонимност на IP на този Уебсайт, Вашият IP адрес първо ще бъде отразен от Гугъл в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи страни по споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър на Гугъл в САЩ и ще бъде оставен там. IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Аnalytics, не се обединява с други данни на Гугъл. Гугъл ще използва тази информация от името на оператора на този Уебсайт, за да направи оценка на използването на Уебсайта, да състави отчети за активността на Уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на Уебсайта и използването на интернет спрямо оператора на Уебсайта. Нашият легитимен интерес от обработката на данни също се позовава на тези цели. Правното основание, което считаме, че обосновава използването на Google Аnalytics от наша страна, е член 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент на Европейския съюз за защита на личните данни. Сесиите и кампаниите приключват след определен период от време. По подразбиране е зададено сесиите да завършват след изтичане на 30 минути без активност, а кампаниите след шест месеца. Срокът за кампаниите може да бъде до максимум две години. За допълнителна информация относно Общите условия за потребителя и защитата на данни посетете https://www.google.com/analytics/terms/de.html или https://policies.google.com/?hl=de.
  Можете да предотвратите запазването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си; искаме обаче да посочим, че избирайки определени настройки, е възможно да не успеете да се възползвате от пълната функционалност на този Уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането от Гугъл на генерираните от „бисквитката" данни, свързани с използването на Уебсайта (включително Вашия IP адрес) и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате следната добавка на браузъра: <a href= "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" target="_blank"> "Браузър-добавка" </a> . "Бисквитките за изключване (Opt-out)" предотвратяват бъдещо събиране на данните Ви, когато посещавате този Уебсайт. Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, за да предотвратите събирането на данни от Universal Analytics на всички тях, трябва да зададете отказ (Opt-out) на всички системи, които използвате, т.е. да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър. Ако кликнете тук, ще бъде зададена "бисквитка" за отказ: <a href="javascript:gaOptout()"><strong> Деактивиране на Google Analytics  </strong></a>
   
  7. ДРУГИ
  В съответствие със законовите изисквания можете по всяко едно време да получите информация за съхраняваните от нас Ваши данни, без да посочвате причини за Вашето запитване. Можете по всяко едно време да поискате от нас да блокираме, коригираме или да изтрием всички данни, които сме съхранили за Вас. Можете също така по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили, за събирането и използването на определени Ваши лични данни, без да посочвате причини за това. Моля, имайте предвид, че това все пак може да доведе до загуба на/ невъзможност да Ви предоставим услугите, които сте поискали (участие в лотария, получаване на бюлетин и др.).
  За всякакви подобни въпроси и заявки, свързани с упражняването на Вашите права, отнасящи се до обработваните лични данни, моля, свържете се с нас на адрес: datasecurity@alukoenigstahl.bg.
  Използвайки нашия Уебсайт, Вие вземате под внимание използването на данните, описано по-горе. Настоящото Уведомление влиза в сила и започва да се прилага незабавно, като замества всички и всякакви предишни наши изявления и декларации. Това Уведомление за поверителност може да бъде актуализирано периодично, така че да отрази всякакви правни, технически или бизнес развития. Ние ще предприемем подходящи и търговски приемливи мерки, за да Ви информираме за направени промени, като изходим от тяхната важност за Вас.
   
                 След като се запознахте с гореизложеното:

        1. Вие заявявате, че предоставяте изричното си съгласие АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД да съхранява, използва, обработва и трансферира личните Ви данни за целите на предоставяне на услуги, свързани с изпращането на рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД, която да се изпраща на посочения от Вас електронен адрес или да Ви бъде съобщавана по телефон на посочения от Вас телефонен номер и сте съгласен/на личните Ви данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД.

      2. Вие заявявате, че предоставяте изричното си съгласие АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД да съхранява, използва, обработва и трансферира личните Ви данни и за целите на обработване на Ваши запитвания, оплаквания, жалби, препоръки и т.н., които подавате чрез настоящата електронна форма за контакт.

      3. Декларирате, че цялата предоставена от Вас информация е пълна и вярна, както и че предоставяте доброволно личните си данни и сте съгласен/а всички и всякакви Ваши лични данни да бъдат обработвани съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, за които сте изразили своето съгласие, като сте запознат/а, че отказът Ви за предоставяне на лични данни би могъл да доведе до невъзможност за използване на някои услуги.

Предоставените лични данни ще се съхраняват от Администратора – АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД за срок от 5 години.

Вие сте запознат/a с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД и по-специално правото си да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД, като подадете възражението си в писмена форма, подписано от Вас, до адреса на управление на АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД в гр. София 1618, район „Витоша", бул. „Околовръстен път" № 3, ет. 2; правото Ви, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни или част от тях да бъдат обработвани за (някои от) целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратите имейл на office@alukoenigstahl.bg;

Запознат/а сте с правото Ви на достъп до личните Ви данни, както и с правото Ви да искате от АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД заличаване, коригиране или блокиране на личните Ви данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

           

Информация за защита на данните за клиента:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ДАННИТЕ НА КЛИЕНТА 2018-06-21.PDF

(последно актуализирана 23.05.2018)

****