Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Потребител

Тук можете по всяко време да промените потребителските си данни и парола.

ВПИСВАНЕ

Ако сте вече регистриран, моля въведете вашия имейл адрес и парола и натиснете вписване.

Забравили сте си паролата?
 

Все още нямате регистрация? Изберете сега Регистриране.

AKSHeaderItemTypeRegister

AKSHeaderItemTypeForgottenPW

AKSHeaderItemTypeChangePW

Търсене

Избор на език

Страна

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД

 

1. Приложно поле

1.1 Настоящите Общи условия за продажба и доставка (наричани по-нататък също и „Условия“) важат за всички, в това число и бъдещи, договори за извършване от страна на Алу Кьониг Щал ЕООД („АКЩ“) на доставки на стоки и други услуги. Общите търговски условия на контрагента по съответния договор (наричан по-нататък също и „Купувач“), доколкото същите противоречат на настоящите Условия, не се признават.

1.2 Изменения или допълнителни уговорки важат само за конкретния случай или за конкретния договор. Тези изменения са валидни и се прилагат само тогава, когато бъдат изрично и писмено потвърдени от упълномощени представители на продавача.

1.3 Ако, и доколкото, услугите ни са свързани с доставката на продукти на Schüco, Jansen, Warema и STG-Beikirch (по-нататък наричани също „Системна област“), или касаят обработка на повърхности, за валидни и важащи се считат Техническите условия, посочени в съответните актуални продуктови каталози. Купувачът е длъжен да спазва съдържащите се в тях правила за обработка, технически листовки, указания, правила за прилагане и инструкции за преработка. В противен случай Купувачът губи правото си на гаранция, обезщетение или предявяване на други претенции. Счита се, че Купувачът е запознат с предписанията на производителя, указанията и другите посочени по-горе документи, ако той не сигнализира писмено за тяхната липса в срок до 3 работни дни след получаването на стоката, като рискът и доказателствената тежест относно навременното връчване на съобщението за възражение се носят от Купувача.

1.4 В случай че от документите към договора следват противоречия, следва да важи следният ред за тяхното прилагане:

- индивидуално сключеното споразумение („Договор”),

- приложимите към съответния договор Специални условия за продажба и доставка (определя се от това дали се касае за наши услуги от Системната област, обработката на повърхности или търговия със стомана и преработка),

- настоящите Условия,

- Техническите условия (при доставка на продукти на Schüco, Jansen, Warema и STG-Beikirch, вж. т. 1.3).

2. Цени

2.1 Ако изрично не е договорено друго, цените ни следва да се разбират франко склад на АКЩ, без включен данък добавена стойност, без транспортни разходи и без включени каквито и да било други допълнителни услуги, като обвързващи са посочените в офертата цени в рамките на предвидения в офертата срок. Всякакви допълнителни разходи, така напр. за опаковане, товарене, обмитяване, застраховане, данъци и такси, се поемат от Купувача. Размерът на опаковъчните разходи в Системната област (както и при обработката на повърхности) е посочен в съответната актуална ценова листа.

2.2 Търговски отстъпки от цените по ценовите листи, както и отстъпки от цените при извършване на авансово плащане в размер на 100% от цената на поръчката се предоставят, само при условие че покупната цена е платена в срок и в пълен размер. В случай че покупната цена не бъде изплатена изцяло, особено в случай на открито производство по несъстоятелност, имаме право да предявим цените по ценовите листи. Отделно от горното, отстъпки от цените при извършване на авансово плащане в размер на 100% от цената на поръчката се допускат само тогава, когато са платени всички вече падежирали и/или неоспорвани фактури.

2.3 Цените, посочени в ценовите ни листи, както и в специалните ни оферти са необвързващи. В случай че след сключването на договора се променят разходите, които сме задължени да направим и/или понесем въз основа на законови разпоредби или на актове на държавни органи (в частност напр. данъци, мита, комисионни, налози и такси) и/или други разходи (в частност напр. обменни валутни курсове, разходи за заплати и материали, възнаграждения на доставчици, други услуги и т.н.), които са включени в договорената цена или са били включени при изчисляването на направената от нас калкулация, без значение дали същата е била извършена явно или не, и върху които разходи не можем да повлияем, имаме право съразмерно с тях да променим и цената.

2.4 За нарязване на профили от леки метали се начислява допълнителна надбавка към цената, чийто размер е посочен в съответната актуална ценова листа.

3. Поръчка/доставка и срок на доставка/сторниране/връщане на стока

3.1 Договорът се сключва – при липса на друго специално споразумение – едва с писменото и изрично потвърждение на поръчката на Купувача от наша страна, a при липса на такова – с доставката или извършването на услугата. Имаме право да приемаме поръчки само частично или пък да отхвърляме поръчки, без да излагаме основанията за това. Поръчките, направени от страна на Купувача, са обвързващи. Допълнителни искания, така напр. за предоставянето на документи (сертификати) за клас на изпълнение по стандарт EN 1090, се посочват изрично, най-късно в заявката. В противен случай допълнителните искания, така напр. за получаването на сертификати по стандарт EN 1090, не могат да бъдат взети под внимание.

3.2 Всички данни за стоката или услугата, представени на Купувача в рамките на преговорите за сключване на договор или посочени в каталозите, които продавачът предава на Купувача преди сключване на договор или предоставени по друг начин на Купувача, така напр. чрез изображения, чертежи, данни за тегло и размери, не представляват правно-обвързващи волеизявления относно характеристиките на стоката или услугата. Всякакви волеизявления относно характеристиките на стоката или услугата са правно-обвързващи, едва, и само тогава, когато са били потвърдени изрично, в писмена форма, съгласно т. 3.1. Спрямо консултации, проведени преди сключването на договор, важи изключително т. 6.
 
3.3 Посочените срокове за доставка, съответно за извършване на услуга (наричани по-нататък също „Срок“ или „Дата за доставка“) са необвързващи. Неспазването на предложената необвързваща Дата за доставка дава право на Купувача да предяви законовите му права (и по-специално правото на отказ от договора) едва тогава, когато не извършим доставката или услугата, въпреки че писмено сме посочили допълнителен срок за доставка от най-малко 20 работни дни. В случай на лека небрежност са изключени претенции за обезщетения за вреди и загуби/неустойки. В останалите случаи същите са ограничени до най-много 5% от нетната стойност на поръчката.

3.4 В случай че неспазването датата за доставка се дължи на непреодолима сила или други събития, независещи от нашата (не)намеса, то срокът за доставка започва да тече с отпадането на пречката за неговото спазване, като се добавя и съответен съразмерен начален срок. Същото важи и в случай че такива събития настъпят по време на текущо състояние на забава. С посочените в първо изречение по-горе случаи се приравняват и: мерки, свързани с валутно-търговската политика и други държавни мерки, стачки, локаут, производствени аварии, настъпили не по наша вина (напр. пожар, авария, недостиг на суровина или енергия), инфраструктурни затруднения, забавяне при внос/митническа обработка, а също и всякакви други обстоятелства, които, без да са настъпили по наша вина, затрудняват съществено или правят невъзможно извършването на доставките и услугите. Без значение е дали тези обстоятелства са настъпили при нас или при наш доставчик. Купувачът ще бъде уведомен от нас за очертаващи се закъснения при първа възможност.

3.5 При специални конструкции/прототипи и др., в случай на непредвидима забава на доставката вследствие на повреда на инструмент/други технически обусловени затруднения/пречки, времето за доставка се удължава, във всеки случай обаче най-малко за периода на непредвидимото събитие, дори и ако такова събитие е настъпило по време на текущо състояние на забава.

3.6 Ако вследствие на горепосочените събития изпълнението на договора стане неприемливо за някоя от страните по договора, то тази страна може да поиска прекратяването на договора.

3.7 Договореният срок за доставка не започва да тече преди връчването от наша страна на потвърждение на поръчката и във всички случаи само тогава, когато всички търговски и технически въпроси са били изяснени между страните по договора, и Купувачът е изпълнил всички свои задължения, по-специално напр. за получаване на евентуално необходими административни удостоверения и/или разрешителни, за извършване на евентуално договорено авансово плащане, за предоставяне на акредитиви, гаранции или други обезпечения. Ако Купувачът забави изпълнението на своите задължения, то Срокът за доставка започва да тече в рамките на разумен съответен срок след отпадане на пречките за това. В случай на закъснение при изпълнението на посочените по-горе необходими условия, което закъснение е причислимо към сферата на Купувача, договорените срокове се изместват във времето за периода на забавата, докато не бъдат изпълнени горепосочените условия.

3.8 В случай на последвала промяна на поръчка за стока или услуга имаме право едностранно да удължим Датата за доставка със съответен подходящ срок. Ако само части от поръчката или услугите, които следва да бъдат извършени, подлежат на последваща промяна, правото за удължаване Датата за доставка, при липса на друга уговорка между страните, се отнася до цялата поръчка или услуга, която следва да бъде извършена.

3.9 Датата за доставка се счита за спазена, ако стоката е била изпратена от завода или склада до изтичане на Датата за доставка. В случай че трябва да се извърши приемане на стоката, определяща е договорената за това дата на приемане, освен ако има основателен отказ да се приеме стоката. В случай че не е била договорена такава дата, определящ е моментът на нашето уведомление, че стоката е готова да бъде приета от Купувача, респективно, че услугата може да бъде извършена („Готовност за приемане“).

3.10 В случай че изпращането или приемането на стоката, респективно предоставянето на услугата се забавят поради причини, за които отговаря Купувачът, на него ще му бъдат начислени възникналите вследствие на това забавяне разходи, считано от един месец след момента, в който е следвало да бъде извършено приемането на стоката или предоставянето на услугата (или от момента на уведомлението за Готовност за приемане). Във всеки случай имаме право, без предоставяне на доказателство за настъпила вреда или фактически извършени разходи, да изискаме от Купувача съразмерно възнаграждение за съхранението на стоката или за поддържането на персонал и/или вещи с цел извършване на услугата, станали необходими поради забавата.

3.11 Купувачът има право да развали договора без определяне на допълнителен срок, в случай че цялата услуга, която следва да бъде извършена от нас като продавач, стане окончателно невъзможна преди преминаването на риска върху Купувача, съответно извършването на услугата. Отделно от това Купувачът може да развали целия договор, ако изпълнението само на част от доставката или от услугата стане невъзможно и Купувачът има разпознаваем за нас, основателен интерес от отказа на останалата, изпълнима от нас част от доставката или услугата. Ако Купувачът няма такъв основателен интерес да се откаже от тази част на доставката или услугата, на Купувача се предоставя правото да развали договора и по отношение на тази част. Във всеки случай обаче задължението за плащане на частта от цената, полагаща се към тази частична услуга, остава незасегнато от развалянето на договора.

3.12 Ако невъзможността за изпълнение настъпи по време на настъпила забава в приемането или се дължи на обстоятелства, отговорността за които носи изцяло или преобладаващо Купувачът, то във всеки случай Купувачът продължава да има задължение за извършване на насрещната престация.

3.13 След сключване на договора Купувачът има право да поиска сторниране на съответната поръчка. Това искане ще бъде разгледано от нас доброжелателно. В случай че приемем сторнирането на поръчка в Системната област, Купувачът е задължен да поеме разноските, произтичащи от това сторниране. Сторниране се изключва във всички случаи, когато наш поддоставчик не е съгласен да приеме обратно стоката или стоките са били произведени според индивидуалните нужди на Купувача.
 
3.14 Връщане (вземане обратно на вече доставена неповредена стока по желание на Купувача) е възможно само в случай на изрично съгласие от наша страна и се извършва доброволно (т.е. без правно задължение за това). По принцип годни за връщане са само складови артикули (отбелязани с „L“ в съответната актуална и валидна към момента ценова листа), доколкото тези са оригинално опаковани (в неповредена опаковка), в безупречно състояние, неизползвани, необработени и невградени. Артикули, които се доставят в отделни опаковки, могат да бъдат приети обратно само в цели отделни опаковки. Когато доброволно приемаме обратно такава стока, имаме право да изискаме от Купувача заплащането на такса за обработване в размер на 20% от фактурираната стойност на стоката. Тази такса служи за покриване на разноските по първоначалното комисиониране и доставка, респективно за обратния транспорт, приемане и проверка на стоката, както и за нейното завеждане в склада. Отделно от това имаме право да поискаме обезщетение за междувременно настъпило обезценяване на стоката. В никакъв случай обаче не се допуска доброволно приемане обратно на стоки, произведени според индивидуалните нужди/изисквания на Купувача.

4. Транспорт, преминаване на риска и забава в приемането на стоката

4.1 Ако не е договорено друго, начинът и средствата за изпращане, както и спедиторът или превозвачът се определят от нас. Обикновено транспортът се извършва по стандартните ни маршрути. В случай че липсва специално указание от страна на Купувача, доставката се извършва според най-добрата ни преценка, но без гаранция за избор на най-бързо и евтино изпращане. Ако Купувачът поиска друг, различен от избрания от нас превоз (транспортни средства и/или маршрут), свързаните с това допълнителни разходи са за сметка на Купувача. При изпращане с превозно средство, независимо дали то е собствено или чуждо, стоката се доставя неразтоварена до мястото на разтоварване/бордюра на тротоара. Мястото на разтоварване трябва да бъде достъпно за всички стандартни тежкотоварни автомобили на проходима, независимо от климатичните условия, улица.

4.2 С предаването на стоката на спедитора или на превозвача, но най-късно с напускането й на завода или склада, рискът се прехвърля изцяло върху Купувача, независмо от това дали сме поели задължение за изпълнение на по-нататъшни услуги, така напр. разходи за транспорт или доставка, или монтиране на предмета на доставката на местоназначението му. Правилото за преминаване на риска с предаването на стоката на спедитора или превозвача важи също така за всяка отделна частична доставка. Като продавач ние се задължаваме да застраховаме предмета на доставка по искане и за сметка на Купувача.

4.3 В случай че е договорено да се извърши приемане на стоката, то приемането е определящо за преминаването на риска. Алтернативно определящ е моментът на уведомяване от наша страна, че стоката е готова за приемане. Приемането на стоката – с изключение на уреденото в т. 5. И т. 7. – не може да бъде отказано поради незначителни недостатъци. В случай че изпращането или приемането на стока се забави или не се състои поради причини, за които ние не носим отговорност, рискът се счита за прехвърлен върху Купувача с изтичането на деня, в който Купувачът е бил уведомен за Готовността за предаване, респективно за приемане на стоката.
 
4.4 В случай че не по наша вина транспортът по предвидения маршрут или до предвиденото място в предвиденото време се окаже невъзможен, имаме право да извършим доставката по друг път или до друго място; произтичащите от това допълнителни разходи са за сметка на Купувача. Преди това на Купувача ще бъде дадена възможност да заяви своето становището относно горното. От своя страна ние ще се съобразим добронамерено с това становище.

4.5 По принцип стоката може да бъде доставена неопакована и по-специално незащитена срещу ръжда или други подобни. Ако е изрично договорено или, ако, и доколкото, това е стандартно прието, стоката се доставя опакована. За опаковането, предпазването и/или помощните средства за транспортиране ще се погрижим ние според собствения си опит и приетите от нас стандарти за сметка на Купувача.

4.6 Купувачът е длъжен да се информира относно възприетия от нас стандарт за опаковане на стоката, която ще се доставя. Като продавач ние предварително се съгласяваме да предоставим на Купувача съответната информация и по желание от страна на Купувача да опаковаме стоката по друг начин. Произтичащите от това допълнителни разходи са за сметка на Купувача.

Опаковки за еднократна употреба не се приемат обратно от нас.

4.7 Имаме право да извършваме частични доставки. Обичайни за индустрията доставки на по-големи или по-малки от договорените количества са допустими. По-специално при поръчки на профили от леки метали или пластмаса, при които се изисква закупуване на определено минимално количество, се допуска доставка на по-големи или по-малки количества в диапазон от 10% от договорените.

4.8 Купувачът е длъжен да приеме стоката или услугата, незабавно след като бъде уведомен за предоставянето й. При забава за получаване Купувачът е длъжен – при изрично запазване на всякакви други наши права – да заплати такса за складиране. Ако са технически възможни, частичните доставки също са законово допустими. Всяка частична доставка важи като отделна сделка и може да бъде фактурирана от нас отделно.

5. Възражение за недостатъци и отговорност при недостатъци

5.1 Купувачът е длъжен да прегледа и провери възможно най-внимателно целостта, точността и всякаква друга липса на дефекти на доставената стока или извършената услуга незабавно след нейното получаване, и да предяви всякакви евентуални възражения за дефекти/недостатъци. Възражението следва незабавно да постъпи при нас в писмена форма с подлежащо на проверка описание на евентуалните дефекти/недостатъци, но във всички случаи не по-късно от 5 работни дни след извършването на доставката или услугата, като в противен случай Купувачът губи своите съответни права. Същото важи и за дефекти/недостатъци, които не са могли да бъдат констатирани въпреки най-старателна проверка в рамките на горепосочения срок, от момента на откриването им или от момента, в който биха могли да бъдат открити, като незабавно следва да бъде преустановена и всякаква обработка и/или преработка на стоката, или по-нататъшно използване на услугата. Освен в случаи на скрити недостатъци стоката се смята за одобрена от Купувача като съответстваща на всички изисквания, ако той не е изпълнил горните си задължения за преглеждане на доставената стока. При всички случаи обаче всякаква отговорност за каквито и да било възможни дефекти/недостатъци бива изключена след изтичането на дванадесет месеца, считано от извършване на доставката или услугата. Когато поръчката включва изпращането на стоките на трети лица, сроковете за проверка и задължението за предявяване на възражения започват да текат от пристигането на стоката при третата страна.

5.2 Наред със задължението за предявяване на възражения в срок, Купувачът се задължава, ако е възможно, да ни предостави незабавно (но не по-късно от 7 работни дни след предявяване на възражението) мостра на дефектната стока или дефектната част, за да имаме възможност да извършим (първоначална) проверка на дефектността. По наш избор тази мостра следва или да ни бъде изпратена, или да бъде взета на място от нас. Отделно от това Купувачът и всички евентуални поддоставчици са длъжни да ни предоставят достъп до местоположението на стоката (строителна площадка и т.н.) с цел осъществяване от наша страна на обстойна проверка на дефекта/недостатъка и предприемане на евентуални мерки за отстраняването му. Ако предоставянето на мостра е възможно и Купувачът не изпълни това свое задължение за предоставяне на такава навреме или откаже огледа на стоката, всякаква наша отговорност за възразените дефекти/недостатъци отпада.

5.3 При предявяване на основателно възражение в срок имаме право да изберем дали да вземем обратно стоката, на която е направена рекламация и да доставим на нейно място такава без дефект/недостатък, или вместо това да отстраним дефекта/недостатъка. След трикратно неизползвано изтичане на съответен допълнителен срок за отстраняване на дефекта/недостатъка или след три неуспешни опита за отстраняване, или при невъзможност за отстраняване, Купувачът има право вместо отстраняване да предяви претенция за намаляване на цената.

5.4 Гаранционният срок е с продължителност дванадесет месеца.

5.5 В случай че Купувачът не ни предостави (в рамките на подходящ разумен срок) възможност сами да проверим дефекта/недостатъка, респективно да му направим оглед с цел проверка, или въпреки отправено наше искане не ни предостави за тази цел рекламираната стока обратно, въпреки че за него това е било приемливо и възможно, Купувачът губи всякакви гаранционни права.

5.6 От разноските, непосредствено възникващи при поправката, респективно замяната, ние поемаме разходите за ремонтните дейности и резервни части, включително за тяхното изпращане, ако, и доколкото, рекламацията се е оказала основателна.

Ние поемаме също така и разноските за необходимите за извършване на поправката монтьори и помощници, включително пътните им разходи („други непосредствени разходи“), освен ако вследствие на това за нас възникне несъразмерно финансово натоварване. Такова може да се приеме за възникнало тогава, когато другите непосредствени разходи надвишават цената на стоката предмет на доставка. Други, най-вече косвени разходи, така напр. за монтаж и демонтаж, преустройства, скелета, обезопасяващи и осигурителни мерки, както и станали ненужни, респективно неудовлетворени разноски не се разглеждат като непосредствени разходи за поправка или замяна и са за сметка на Купувача.
 
5.7 В случай че дадем изричното си съгласие за това, Купувачът може сам да отстрани дефекта/недостатъка („Извършване на подмяна“). Поемането на разходи от наша страна става само в размер съгласно т. 5.6 (непосредствени разходи най-много до себестойността на стоката, косвени разходи не се възстановяват) и само доколкото писмено сме одобрили възстановяването на разхода, след като Купувачът преди предприемане от своя страна на Извършване на подмяна ни е представил предварителен разчет на разходите. Отделно от това, Купувачът има право да предприеме Извършване на подмяна само тогава, когато техническата безопасност е застрашена (и се установи, че тази заплаха е била основателна) или трябва да бъдат предотвратени несъразмерно големи щети. В този случай възстановяваме разходите за Извършването на подмяна в размер съгласно т. 5.6 (непосредствени разходи максимално до себестойността на стоката, косвени разходи не се възстановяват), доколкото тези са били необходими и Купувачът незабавно ни е уведомил в писмена форма за Извършването на подмяна, което възнамерява да предприеме.

5.8 В съответствие с т. 1.3, особено отклонения в цвета, получени при елоксации, прахови боядисвания или други лакови покрития, не представляват дефект/недостатък, доколкото същите са в допустимите толерантни рамки на прилаганите стандарти. Същото важи особено за взаимодействието между отделните части и съдържащите се в каталозите и чертежите технически данни за даден продукт, съставен от множество части, ако, и доколкото, не сме потвърдили изрично и писмено тези характеристики, и/или използваме само оригинални части на съответния производител.

5.9 Купувачът е наясно, че при стоманени продукти не е изключено наличието на фини пукнатини или други неочевидни структурни недостатъци. Поради това той се задължава да подложи тези продукти на обстойна проверка преди употребата им (напр. чрез изпитание на натиск, на натоварване и др.). Доколкото продуктите се монтират в тръбопроводи или от тях ще се произвеждат контейнери, същите трябва да се подложат на достатъчно проверки от страна на Купувача преди употребата им, и по-специално чрез изпитание на налягане/натоварване. Купувачът отговаря за всички и всякакви вреди, произтичащи за нас вследствие неспазването на тези негови задължения.

5.10 За елементи/стоки, които се отклоняват от одобрените и допустимите спрямо стандартната документация размери (и по-специално по-големи размери), правото на гаранция при недостатък съществува само тогава, и доколкото, е налице издадено от нас писмено одобрение за освобождаване на по-големите размери. За онези стоки, отклоняващи се от стандартните размери, за които не съществува такова одобрение и/или не може да се представи такова, не се носи отговорност за рекламирани дефекти/недостатъци или за липсата на определени характеристики.

5.11 При специални конструкции/специални изработки (т.е. отклоняващи се от стандартната стока/стоката в каталозите по задание на Купувача), които се поръчват и произвеждат на (големи) партиди, Купувачът се задължава, след допуснато от нашите партньори (напр. Schüco/Jansen) предложение за конструкция (напр. чертежи) и преди обвързваща серийна поръчка, да извърши окончателна и обстойна проверка и контрол на мострен елемент. Тази проверка трябва да се направи и потвърди от сертифициран за целта институт/сертифициран за това инспектиращ орган. За всякакви недостатъци (от какъвто и да е характер) трябва незабавно да бъде направено възражение в писмена форма, включващо обстойно изложение на недостатъците, което допуска съответната им проверка, преди обвързващата поръчка за серийно производство. В противен случай на по-късен етап Купувачът няма да има право да предяви наличието на недостатъци и настъпили вреди, доколкото по време на производството и проверката на мострения елемент, във всички случаи и чрез привличане на външни специалисти, е могъл и е трябвало да види, и да възрази срещу тяхното наличие. В такива случаи, освен при умисъл и крайно груба немарливост, не носим отговорност за последващи дефекти/недостатъци на серийната продукция. Консултации с наши сътрудници не се включват в понятието „привличане на външни специалисти”, като за подобни услуги важи т. 6.1.

6. Консултация

6.1 Консултации, провеждани по време на подготовката по сключването на договор (включително изработка на скици, чертежи, конструктивни и методически предложения и т.н.), се извършват, ако, и доколкото, изрично и писмено не е договорено обратното, безвъзмездно, като услуга и необвързващо. Купувачът няма право да изиска извършването на консултации и не придобива вследствие извършването на консултации други претенции и/или права, независимо от тяхното правно естество. Ние не носим отговорност за такива консултации.

6.2 Купувачът е длъжен чрез производство на прототипи или чрез други целесъобразни мерки да се увери, че предложените от нас в дадения случай конструкции, методи и т.н. са подходящи за неговите цели. Също така той се задължава по-специално да гарантира, че с евентуалното използване на информацията, независимо дали тя е от физически или нематериален характер, няма да се наруши нашето или на трета страна право на защита и на собственост или да се извърши каквото и да било друго правно нарушение под каквато и да било форма.

7. Обезщетения

7.1 За вреди, настъпили не върху самия предмет, обект на доставка, ние носим отговорност само в случай на: (1) умисъл или крайно груба небрежност, (2) виновно причинено накърняване на живота, тялото и здравето, (3) вреди, настъпили вследствие на дефекти/недостатъци, които злоумишлено сме премълчали или чиято липса сме гарантирали и (4) съобразно законовите разпоредби на Закона за задълженията и договорите.

7.2 Не носим отговорност за всякакви други вреди, настъпили вследствие на дефект/недостатък, доколкото това е законосъобразно, освен ако тези не са настъпили вследствие на умишлено или крайно грубо небрежно нарушение на договорните ни задължения. В случай че не сме действали умишлено, отговорността, която носим се свежда до отговорност за обичайните за договора, разумно предвидими вреди, с изключение на пропуснати ползи и косвени последващи вреди (най-вече вследствие спиране или прекъсване на производството), нереализирани икономии, пропуснати лихви, имуществени вреди, като изхождаме от презумпцията, че такива вреди възлизат на не повече от 5% от нетната сума по договор. Странитe все пак единодушно се споразумяват, че същите в никакъв случай няма да надхвърлят 10% от нетната сума по договор.

7.3 Претенции за обезщетение за причинени вреди и допълнителни разходи от всякакъв род следва да ни бъдат предявени в писмена форма с обстойно описание непосредствено след тяхното установяване. Размерът на вредите/допълнителните разходи трябва да бъде обстойно уточнен възможно най-рано (но във всеки случай не по-късно от три месеца след установяването им, в случай че същите, дори и с възможно най-големи положени усилия, не е било възможно да бъдат изчислени по-рано) в писмена, разбираема и проследима форма, като в противен случай всякакво право за предявяване на претенции се губи.

В случай че не одобрим (частично или изцяло) или отхвърлим претенцията на Купувача по отношение на нейния размер в рамките на 3 месеца след получаване на предявеното вземане за обезщетение за вреди/допълнителни разходи, претенцията на Купувача следва да бъде предявена в съд в рамките на 6 месеца след установяване на претенцията. При отхвърляне от наша страна на предявени пред нас претенции срокът за тяхното съдебно предявяване започва да тече от първия работен ден след деня на нашия отказ.

7.4 Нито една от предоставените от нас услуги не създава каквито и да било права, в това число и за извършване на каквито и да било престации, за трети страни. Това важи в частност и за всякакви наши действия, извършени по време на подготовката за сключване на договор. Носенето на отговорност за виновно причинено накърняване на живота, тялото и здравето остава незасегнато от горното.

7.5 Регресни претенции са изключени, освен ако получателят на обезщетението докаже, че грешката е била предизвикана незаконосъобразно в нашата сфера на действие и сме виновни за нея поради умисъл или груба небрежност от наша страна.

7.6 Указанията за монтаж, въвеждане в експлоатация и използване (упътвания за употреба), предоставени от нас при доставка на стока или услуга, следва да бъдат стриктно спазвани. Неспазването на тези указания или на административните изисквания за разрешителни/експлоатация на съоръжения, инсталации или технически средства води до отпадането на всякаква отговорност, която ние носим.

8. Асемблиране на профили

8.1 Без да се засягат останалите разпоредби, в случай на поръчки, свързани с асемблиране на профили и/или когато се извършва предварителна обработка на повърхността на профилите за асемблиране от трети страни, ние не носим отговорност за дефекти/недостатъци/вреди на предоставения материал и последващите от това грешки, настъпили в крайния продукт. Ние не сме задължени да осъществяваме преди асемблирането контрол и предупредителни маркировки за всякакви евентуални дефекти/недостатъци на обработката на повърхността и/или на предоставения материал, освен в случаи на очевидни дефекти/недостатъци. По-специално ние не сме задължени да отстраним защитни фолиа и т.н. В случай на очевидни дефекти/недостатъци незабавно ще уведомим възложителя за тези и ще поискаме указание от негова страна дали да извършим асемблирането или не. Възложителят е длъжен да ни даде това указание в срок от 5 работни дни. В противен случай имаме право да развалим договора и да фактурираме възникналите разходи. Имаме право да фактурираме най-малко разходите за сторниране съгласно т. 3.11. Отделно от това възложителят носи отговорност и за произтичащите от горното последици от изпадането в забава.

8.2. Възложителят носи както риска от неизползваемост/негодност на предоставения материал, така и риска от случайно погиване. Ако към момента на погиване вече са били извършени услуги от наша страна, имаме право да ги фактурираме.

8.3 В случай че възложителят оттегли своята заявката, след като сме започнали изпълнението на услугата и/или сме направили уведомяване за некачествена обработка на повърхността, имаме право по наше усмотрение да фактурираме или общо обезщетение в размер на 40% от брутната стойност на поръчката (без предоставяне на доказателство за вредата), или действителната вреда, настъпила за нас (включително пропуснати ползи).

9. Условия за плащане

9.1 Издаваните от нас фактури падежират 14 дни, считано от датата на фактурата, в пълен размер, независимо от датата на получаване на стоката или от момента на обработване на материалите. В случай на забава за плащане, освен ако не са възникнали по-високи разходи за нас, ще се начисляват лихви за забава, считано от 15-я ден от датата на издаване на фактурата, като същите ще бъдат в размер на законната лихва съгласно Постановление № 426 на МС от 18.12.2014г.. В допълнение всички други непогасени задължения подлежат на незабавно плащане, независимо от техния падеж. За всякакви забавяния при плащане на парични задължения на Купувача ще бъде фактурирана обща сума в размер на 80 лв., представляваща обезщетение за разноски, свързани със събирането на дължимите суми.

9.2 Плащания от страна на Купувача, независимо от тяхното евентуално предназначение, служат за погасяване най-напред на сложни лихви, лихви и допълнителни разноски/комисионни, предварителни процесуални разходи, така напр. разходи за адвокат и за дружество за събиране на вземания, всички непогасени задължения и най-накрая на непогасената главница, започвайки от най-старото задължение.

Менителница/запис на заповед и чекове се приемат единствено с цел авансово плащане.

9.3 Прихващане на наши вземания с насрещни вземания не се допуска. Купувачът има право да обяви прихващане, само тогава когато, и доколкото, неговите насрещни вземания и прихващането с тях са одобрени от наша страна.

9.4 При забава при извършването на плащания или на други престации от страна на Купувача имаме право, без това да нарушава каквито и да било други наши права, да задържим, съблюдавайки и спазвайки все още неизтеклия срок за доставка, извършването на доставките, респективно услугите, докато насрещната страна не извърши своите насрещни престации по договора, да изискаме предварителни плащания или обезпечения, или след изтичане на определен подходящ допълнителен срок да развалим договора и да претендираме обезщетение поради неговото неизпълнение. В последния случай имаме право да изискаме или удържим като минимална неустойка по договора договорената първоначална вноска, но при всички случаи не по-малко от 15% от цената.

10. Запазване на собствеността

10.1 Всички доставени стоки, независимо от извършената доставка и преминаването на риска или други разпоредби на тези Условия, остават наша собственост (запазено имущество) до изпълняване на всички наши вземания във връзка с търговското взаимоотношение, и по-специално на вземанията по съответното текущо салдо. Същото важи и за предстоящи вземания и вземания, поставени под условие, така напр. от менителници, както и при плащания на специално посочени вземания.

10.2 При противоречие на действията на Купувача с договорните (му) задължения, особено при забавяне на плащане, имаме право да вземем обратно предмета на доставка след изтичане на определен достатъчен гратисен период за извършване на плащане, а Купувачът е длъжен да ни предаде същия. Предявяването на искането за връщане няма да бъде считано като отказ от договора.

10.3 Докато вземанията ни не бъдат изцяло изпълнени съгласно т. 9.1, Купувачът е длъжен да държи стоката като фидуциарен собственик за нас и да я съхранява отделно от своето имущество и това на трети лица, надлежно да съхранява запазеното имущество в склад, да го обезопаси и застрахова, както и да го обозначи като наша собственост.

10.4 Купувачът има право да обработва доставената от нас стока в рамките на допустимата от закона търговска дейност. Във всякакъв случай на обработване, преработване, смесване или свързване с чужди стоки, доколкото доставената от нас стока не напълно изплатена, възниква право на съсобственост в съотношение на стойността по фактура на стоката, запазено имущество спрямо стойността на извършения труд, респективно на другите преработени стоки. Всяка преработена по този начин стока е стока със запазена собственост по смисъла на този договор и трябва да бъде съхранявана безвъзмездно от Купувача.

10.5 Ако нашата собственост се изгуби вследствие на обработване, преработване, смесване или свързване с чужди стоки, Купувачът се съгласява, че обработването, преработването, смесването или свързването с чужди стоки ще бъде извършено в наша полза, така че собствеността върху новия продукт да се прехвърли на нас. В случай че поради каквато и да е правна причина, и въпреки настоящото споразумение, собствеността върху новия продукт не се прехвърли на нас, Купувачът се съгласява, че правото на собственост върху новия продукт се полага на нас и следва да ни бъде прехвърлено, без за това да е необходимо каквото и да било допълнително споразумение. Прехвърлянето на правото на собственост се извършва под формата на посредствено владение. В случай че поради каквито и да е законови причини собствеността върху новия продукт не може да ни бъде прехвърлена изцяло, Купувачът се съгласява, че ние сме идеален съсобственик на новия продукт с идеална част в размер спрямо фактурната стойност на стоката, която представлява запазено имущество, без за това да е необходимо допълнително споразумение. За формата на прехвърляне на собственост важи съответно гореизложеното. Като стока, която представлява запазено имущество, важат както оригиналната стока, така и идеалните дялове в съсобственост по смисъла на настоящия договор.

10.6 До окончателното плащане на цената Купувачът има право да извършва прехвърлителни сделки спрямо доставената от нас стока – при обичайните за него търговски условия, при спазване на условията, посочени в т. 10.7 и само ако не е изпаднал в забава, на трети лица в рамките на законовия ред. Още със сключването на такъв договор Купувачът ни преотстъпва всички свои претенции по отношение на своя клиент, ведно с всички акцесорни права (в това число и евентуални плащания от застраховки, респективно услуги), но запазва правото си за събиране на вземания. Отмяна на упълномощаването за събиране на вземания може да бъде едностранно извършена от наша страна по всяко едно време и без основание. Купувачът е длъжен да държи всякакви възнаграждения (включително евентуални плащания от застраховки) и парични средства за нас като продавач отделно от своето имущество и от това на трети страни. Купувачът няма право да извършва други разпоредителни сделки/действия по отношение на стоката, която представлява наше запазено имущество, дори ако тези се извършват от съображения за сигурност.

10.11 Ние поемаме задължение да освободим всички гаранции по искане на Купувача, доколкото тяхната реализуема стойност надвишава с повече от 20% полагащите се на продавача гаранции. Решението относно освобождаването на конкретни гаранции ще бъде взето еднолично от наша страна.

10.12 Купувачът е длъжен по всяко едно време да осигури достъп до предприятието си с цел осигуряване на възможност за оглед на стоката, която представлява наше запазено имущество. В случай че Купувачът забави плащанията си по договора или спрямо него се подаде молба за откриване на процедура по несъстоятелност, или такава процедура по несъстоятелност бъде открита, или Купувачът не спази каквито и да е други свои задължения по договора, ние имаме право – по наш избор, но при запазване на договорните отношения – да изискаме предаването на съответната стока, да я вземем и/или да съберем прехвърлени вземания.

11. Приложимо право, място на изпълнение, компетентен съд

11.1 Върху правните взаимоотношения с Купувача приложимо е само българското материално право, както и търговското право на ООН.

11.2 Място на изпълнение на всички произтичащи от този договор, респективно свързани с него (косвени или преки) задължения и/или права, е София, България.

11.3 Компетентен да разглежда възникнали спорове съд е компетентният български съд, съгласно правилата на местната и родова подсъдност.

12. Партньорска линия /Маркетинг
 
12.1 Забранява се използването на лога, изображения, данни, графики и т.н., и други данни, защитени с авторски права и/или на регистрирана/заявена търговска марка извън уреденото в нашето партньорско ръководство (публикувано в интернет на страница www.alukoenigstahl.at/de/unternehmen/partner-guideline) без нашето изрично писмено съгласие.

13. Други

13.1 Следва също така да бъдат спазвани нашите Специални условия за продажба и доставка при обработка на повърхности и спадащите към нея услуги, както и при търговията със стомана. За специални конструкции и тяхното имплементиране в SchüCal важат допълнителни условия за оферти за специални конструкции.

13.2 Не се допуска прехвърлянето на права, произтичащи от сключения с нас договор, на трети лица без писмено съгласие от наша страна. Допуска се прехвърлянето на парични вземания.

13.3 В случай на правна недействителност или непротивопоставимост на отделни разпоредби от настоящите Условия валидни, приложими и противопоставими остават останалите разпоредби и сключените въз основа на тях договори. На място на недействителната, респективно неприложимата разпоредба страните по договора ще договорят действителна, респективно приложма такава, която да се доближава максимално по смисъл и цел до недействителната/неприложимата разпоредба.